Pensioen voor Payrollwerknemers

PENSIOEN VOOR PAYROLLWERKNEMERSOp grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Dit is neergelegd in het nieuwe artikel 8a van de Waadi, dat op die datum van kracht zal worden.

De WAB moet ervoor zorgen, dat payrollmedewerkers gelijke arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een gelijke of gelijkwaardige functies, die indienst zijn bij de inlener. Een onderdeel van die gelijke arbeidsvoorwaarden is, dat er sprake is van een adequaat pensioen.  

Op 18 december 2019 is het Besluit Adequate pensioenregeling payrollwerknemers en in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee definitief geworden. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2021. Met dit besluit is de regelgeving vanuit de wetgever rondom het payrollpensioen afgerond.

  • Op grond van het nieuwe artikel 8a van de Waadi moet de payrollwerkgever zorgdragen voor net zo’n adequate pensioenregeling voor de payrollwerknemer als voor een vaste werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie in hetzelfde bedrijf of bedrijfstak.
  • Van een adequate pensioenregeling is in ieder geval sprake als de payrollwerknemer wordt ondergebracht in het pensioenfonds van de inlener. Als dit niet mogelijk is, of als de payrollwerkgever niet wil, moet de payrollwerkgever zelf een adequate  pensioenvoorziening treffen.

De werkgever moet een pensioenvoorziening treffen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen, zonder een wacht- of drempeltijd en met een werkgeversbijdrage van 14,6% van de pensioengrondslag. Dit laatste percentage is gelijk aan de gemiddelde werkgeversbijdrage in Nederland en wordt jaarlijks aangepast.

Het jaar 2020 is een overgangsjaar. In 2020 vallen payrollwerknemers nog onder de verplichtstelling van StiPP.
 
Huidige situatie
Payrollwerkgevers vallen nu onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking stelt. Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling valt, worden in de huidige situatie dus aangemeld in de pensioenregelingen van StiPP.

Situatie vanaf 2021
Payrollwerknemers vallen vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat de payrollwerkgever helemaal niet meer onder de verplichtstelling valt, omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld.
Als payrollwerknemers maar een klein gedeelte van het totale werknemersbestand zijn, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar wordt de payrollwerknemer niet meer aangemeld bij StiPP.

De payrollwerkgevers moeten dus op zoek naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2021. Graag adviseren wij de werkgevers om een nieuwe regeling op te zetten, die voldoet aan het bovenstaande besluit. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze pensioenadviseurs via 020 261 61 00 of vul het onderstaande contactformulier in. 

Afspraak maken

Cookie instellingen