Pensioenactualiteiten

Pensioen voor Payrollwerknemers

PENSIOEN VOOR PAYROLLWERKNEMERS Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Dit is neergelegd in het nieuwe artikel 8a van de Waadi, dat op die datum van kracht zal worden. De WAB moet ervoor zorgen, dat payrollmedewerkers gelijke arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een gelijke of gelijkwaardige functies, die indienst zijn bij de inlener. Een onderdeel van die gelijke arbeidsvoorwaarden is, dat er sprake is van een adequaat pensioen.   Op 18 december 2019 is het Besluit Adequate pensioenregeling payrollwerknemers en in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee definitief geworden. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2021. Met dit besluit is de regelgeving vanuit de wetgever rondom het payrollpensioen afgerond. Op grond van het nieuwe artikel 8a van de Waadi moet de payrollwerkgever zorgdragen voor net zo’n adequate pensioenregeling voor de payrollwerknemer als voor een vaste werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie in hetzelfde bedrijf of bedrijfstak. Van een adequate pensioenregeling is in ieder geval sprake als de payrollwerknemer wordt ondergebracht in het pensioenfonds van de inlener. Als dit niet mogelijk is, of als de payrollwerkgever niet wil, moet de payrollwerkgever zelf een adequate  pensioenvoorziening treffen. De werkgever moet een pensioenvoorziening treffen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen, zonder een wacht- of drempeltijd en met een werkgeversbijdrage van 14,6% van de pensioengrondslag. Dit laatste percentage is gelijk aan de gemiddelde werkgeversbijdrage in Nederland en wordt jaarlijks aangepast. Het jaar 2020 is een overgangsjaar. In 2020 vallen payrollwerknemers nog onder de verplichtstelling van StiPP.   Huidige situatie Payrollwerkgevers vallen nu onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking stelt. Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling valt, worden in de huidige situatie dus aangemeld in de pensioenregelingen van StiPP. Situatie vanaf 2021 Payrollwerknemers vallen vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat de payrollwerkgever helemaal niet meer onder de verplichtstelling valt, omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld. Als payrollwerknemers maar een klein gedeelte van het totale werknemersbestand zijn, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar wordt de payrollwerknemer niet meer aangemeld bij StiPP. De payrollwerkgevers moeten dus op zoek naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2021. Graag adviseren wij de werkgevers om een nieuwe regeling op te zetten, die voldoet aan het bovenstaande besluit.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze pensioenadviseurs via 020 261 61 00 of vul het onderstaande contactformulier in. 

De Witte Vlek: zo maken wij hem kleiner

De Witte Vlek: zo maken wij hem kleiner Honderdduizenden werknemers! Een verbijsterend aantal. Al deze mensen bouwen geen pensioen op. We noemen hen de Witte Vlek. Hoe kan dit en wat kunnen we er tegen doen? De Stichting van de Arbeid onderzocht dit en zegt dat we bijvoorbeeld goede pensioenregelingen moeten afspreken in cao’s en in de bedrijven. Ook kunnen pensioenfondsen een handje helpen. STAR, sociale partners, werkgevers en werknemers Even terug naar die Stichting van de Arbeid (de STAR). Die noemen we ook wel de sociale partners. Dit is een belangrijke overlegclub van vakbonden en de grote organisaties voor werkgevers. Zij praten en zoeken naar oplossingen Je pensioen – en dus ook die Witte Vlek – is een van de onderwerpen waar de wijze mevrouwen en meneren in de STAR over praten. Nou ja, niet alleen praten natuurlijk. Ze zoeken ook naar oplossingen.   Waarom zoveel werknemers niks opbouwen? Dat komt onder andere hierdoor: - Je bedrijf heeft wel een pensioenregeling. Deze geldt alleen niet voor iedereen bij jou op het werk; - Je werkt in een jonge bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de game-industrie. Die hebben vaak geen pensioenregeling; - Je valt wel onder een (verplicht) pensioenfonds voor jouw bedrijfstak, maar je werkgever heeft je hier niet voor aangemeld. Wij willen een kortere wachttijd Vooral kleine ondernemingen hebben een Witte Vlek. En dan is er nog de ‘bijzondere Witte Vlek’. Oftewel: werknemers die eerst een aantal maanden moeten werken bij het bedrijf voordat ze vallen onder de pensioenregeling. Dit zie je vooral in de uitzendbranche. De FNV is nu in gesprek om die wachttijd korter te maken.   Zo’n regeling is er ook voor je nabestaanden Niet iedereen begrijpt hoe belangrijk zo’n pensioenregeling voor je is. Die is er niet alleen zodat jij een inkomen hebt als je met pensioen gaat. Ze zorgt er ook voor dat je partner of kinderen een pensioen krijgen als jij overlijdt voor je met pensioen kan.   Goed tussen jouw oren We willen dit goed tussen de oren krijgen bij jou en zoveel mogelijk van je collega’s en andere werknemers. Dat krijgt ook een belangrijke plek in het plan dat we maken om de Witte Vlek te verkleinen.   Met een beetje hulp van pensioenfondsen Ook kijken we hoe pensioenfondsen kunnen helpen. Bijvoorbeeld door iedereen op te sporen die onder een verplichte regeling valt. Verder helpt het als bedrijven waar zo’n verplichte regeling niet geldt makkelijker toegang krijgen tot een pensioenregeling.   Spreek pensioenen af in cao’s en bedrijven Vakbonden en werkgevers kunnen helpen door samen pensioenregelingen af te spreken in cao’s of in je bedrijf. Ook moeten deze zogeheten sociale partners beter de ontwikkelingen volgen van alle bedrijfstakken.   Picnic = supermarkt Een goed voorbeeld is Picnic. Eigenlijk een supermarkt, maar dan online. Dus hoor je als werknemer van Picnic gewoon te vallen onder de supermarkt-cao en de pensioenregeling die daarbij hoort. Picnic probeert hier onderuit te komen door zichzelf geen supermarkt te noemen, maar een logistiek bedrijf. Het is aan de vakbonden en de werkgeversclubs om zulke veranderingen goed in de gaten te houden en te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen nakomen.   En dan is daar ook nog de Grijze Vlek We hebben niet alleen een Witte Vlek: ook een Grijze. Dat is de groep werknemers die wel een pensioenregeling hebben, maar geen goede. Denk aan de uitzendkrachten. Als uitzendkracht heb je: - eerst een wachttijd; - dan een basisregeling; - en dan pas komt de plusregeling. Met plusregeling bouw je meer op Huh? Nou, het is niet zo heel ingewikkeld hoor. Bij die plusregeling bouw je gewoon meer pensioen op dan bij die basisregeling. We onderzoeken in de Stichting van de Arbeid of we die basisregeling kunnen vervangen door de plusregeling. Dan heb je als werknemer een betere pensioenvoorziening vanaf het moment dat je pensioen gaat opbouwen. Bron: www.fnv.nl

Cookie instellingen